08 تير 1394 - 11:01
در ریشه‌یابی فرهنگ کم‌کاری در ایران، مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح دستمزدها و درآمدها و عدم افزایش اشتغال به موازات رشد نیروی انسانی، مسائل مربوط به کم‌کاری را در ایران تشدید می‌کند. بنابراین آسیب‌...